ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1          ALGEMEEN

1.1           Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Thermelec NV met derden te sluiten overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of diensten en offertes en aanvaardingen daartoe. De voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele vervolgovereenkomsten tussen Thermelec en de koper.

1.2           Afwijkende voorwaarden zijn enkel van toepassing als Thermelec deze afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Iedere overeengekomen afwijking van deze of uitdrukkelijk door Thermelec aanvaarde algemene verkoopvoorwaarden zal alleen van toepassing zijn op de specifieke verkoop waarvoor een dergelijke afwijking is overeengekomen.

1.3           De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepalingen. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Thermelec en de koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietig bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoord aan de algemene geest van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

1.4           In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Thermelec: de besloten vennootschap Thermelec NV met maatschappelijke zetel te Dendermondesteenweg 258, 9070 Destelbergen en met ondernemingsnummer 0416.577.188
  2. De koper: iedereen die in naam en/of voor rekening van een andere (rechts)persoon een product en/of dienst aankoopt bij Thermelec, een order plaatst bij Thermelec en/of een offerte aanvraagt bij Thermelec.

2          INFORMATIE

Prijslijsten, catalogi, folders en overig informatiemateriaal van Thermelec zijn niet bindend en de daarin vermelde gegevens, bijvoorbeeld prijzen, afmetingen, gewichten, kleuren en leveringstermijnen, kunnen steeds zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

3          ORDERS/OFFERTES

Offertes van Thermelec zijn niet bindend. Thermelec kan alle aanbiedingen en offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle aanbiedingen en offertes van Thermelec vrijblijvend en dienen slechts als informatieverstrekking. Thermelec is enkel gebonden door een order, na schriftelijke bevestiging ervan. Alle orders en order-acceptaties door de koper, met inbegrip van mondelinge orders en acceptaties, zijn onherroepelijk onder voorbehoud van de aansluitende bepalingen in de algemene verkoopsvoorwaarden.

4          PRIJZEN EN BETALING

4.1           Prijzen zijn steeds exclusief BTW. Voor elke bestelling wordt afzonderlijk een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige bestellingen.

4.2           Alle belastingen of heffingen, van welke aard dan ook, welke worden geheven op de prijs of de goederen, evenals transport- en verzekeringskosten moeten afzonderlijk door de koper worden betaald.

4.3           Als na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Thermelec gerechtigd de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4.4           Facturen zijn contant betaalbaar onder voorbehoud van afwijkende overeenkomsten.

4.5           Bij wanbetaling wordt het bedrag van alle facturen onmiddellijk en van rechtswege openbaar. Er zal van rechtswege een forfaitaire vergoeding van 10% op het bedrag der factuur, met een minimum van €125, verschuldigd zijn indien de klant het debet niet betaalt binnen de 15 dagen na ontvangst van een aanmaning tot betalen. In dit geval wordt de waarborg geschorst.

4.6           Betalingen welke later dan de vervaldag geschieden brengen van rechtswege en zonder aanmaning 1% intrest per maand op vanaf de vervaldag.

4.7           Het materiaal blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

4.8           Wijzigingen aan de bestelling zullen verrekend worden aan de eenheidsprijzen van de wijzigingsdatum.

5          LEVERINGSTERMIJN EN -VOORWAARDEN

5.1           De aangegeven leveringstermijnen- en datum worden slechts als inlichting verstrekt en kunnen nooit worden aangewend als schadevergoeding of boete.

5.2           Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de koper, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen Thermelec en de koper, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van Thermelec, hebben automatisch tot gevolg dat vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

5.3           Vertraging in de levering kan niet leiden tot annulering van de verkoop of tot betaling van een schadevergoeding van de koper.

6          KLACHTEN EN RETOUR

6.1           Elke klacht moet ons per aangetekend schrijven betekend worden binnen de acht dagen volgend op de factuurdatum.

6.2           Geen enkele terugzending van geleverde goederen zal aanvaard worden indien deze niet voorafgaandelijk door Thermelec werd toegelaten.

6.2           Goederen die niet standaard in het gamma zijn opgenomen en op vraag van de klant besteld werden, worden niet teruggenomen.

6.4           De goederen dienen in de originele verpakking terug bezorgd te worden aan Thermelec. Dient Thermelec in te staan voor het transport, dan wordt deze transportkost doorgerekend aan de koper.

7          GARANTIE

Overeenkomstig de EU-richtlijn 1999/44/EG voorziet Thermelec een minimum garantietermijn van 24 maanden, te rekenen vanaf de leveringsdatum. De garantietermijn blijft onverminderd doorlopen zo het onroerend goed waarin het apparaat werd geïnstalleerd van eigenaar verandert. Wel dient men de handleiding en een kopie van de factuur aan de nieuwe eigenaar door te geven.

Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn voor het gehele apparaat tot gevolg. Wel zal Thermelec een garantietermijn van 6 maanden respecteren indien het herstelde defect zich binnen deze periode opnieuw voordoet.

7.1           De koper kan enkel aanspraak maken op garantie indien:

  • De goederen worden aangewend in normale omstandigheden en zijn geïnstalleerd conform de instructies in de handleiding.
  • Er geen aanpassingen aan de goederen uitgevoerd werden.
  • Er een gedateerd en geldig aankoopbewijs kan worden voorgelegd.

7.2           De koper kan geen aanspraak maken op garantie in geval van:

  • Gebreken die ontstaan zijn door onzorgvuldig gebruik, indien de richtlijnen van de bijhorende handleiding niet opgevolgd worden, indien het apparaat aangewend wordt voor andere toepassingen dan deze waarvoor het bedoeld is, door gebrekkig onderhoud of door onvakkundige installatie van het apparaat.
  • Schade veroorzaakt door uitwendige invloeden zoals: overspanning, mechanische beschadigingen, chemische inwerkingen en wateroverlast.
  • Kleine afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde kwaliteit indien deze voor de waarde en de goede werking van het apparaat onbeduidend zouden zijn. De koper wordt geacht zich vooraf voldoende geïnformeerd te hebben over de mogelijkheden en de beperkingen van het apparaat, hetzij op het ogenblik van het verkoopgesprek met de verkoper/installateur, hetzij via de website of de commerciële folders van Thermelec, hetzij via een onderhoud met een Thermelec-afgevaardigde.

7.3           Indien door de koper gebreken of storingen aan het apparaat worden vastgesteld dan dient hij dit onmiddellijk te melden aan de verkoper/installateur die dan op zijn beurt de dienst na verkoop van Thermelec op de hoogte brengt. Op deze wijze kan men in specifieke gevallen voorkomen dat het defect verdere schade aan het apparaat of zijn omgeving veroorzaakt.

7.4           Transportschade dient binnen 48 u na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Bij transportschade zal men steeds de verpakking bewaren. Thermelec is niet verantwoordelijk voor beschadigingen die zijn opgetreden na de levering, hetzij door gebrekkige opslagomstandigheden, werfschade of foutieve behandeling van de goederen.

7.5           In het geval van verplaatsbare of eenvoudig te demonteren toestellen, zoals elektrische convectoren, regelapparatuur, e.d. zal de koper het defect apparaat ter herstelling of voor de vervanging onder waarborg aan de oorspronkelijke verkoper/installateur aanbieden of eventueel rechtstreeks aan de technische dienst van Thermelec. Thermelec zal kosteloos het apparaat terug in goede staat brengen waarna het kan afgehaald worden op de plaats waar het werd aangeboden.

7.6           In het geval van niet-verplaatsbare of moeilijk te demonteren apparaten zoals elektrische accumulatoren of ventilatiesystemen kan de technische dienst van Thermelec zelf ter plaatse komen. Dit gebeurt pas na overleg met de verkoper/installateur die geacht wordt bij eenvoudige problemen zelf de juiste diagnose te kunnen stellen en aanwezig te zijn bij een eventuele interventie. Thermelec eigent zich het recht toe om kosten aan te rekenen indien het defect apparaat zodanig is ingebouwd of opgehangen zodat het niet op een normale manier bereikbaar is voor onderhoud of indien voor de toegankelijkheid extra middelen moeten worden ingezet. De werktijd om het apparaat ter plaatse te herstellen evenals de kostprijs van de wisselstukken worden in het geval van garantie niet aangerekend. Indien echter blijkt dat het defect niet het gevolg is van een fabricagefout of een verborgen gebrek dan worden alle kosten aangerekend aan de opdrachtgever van deze interventie.

7.7           De verkoper/installateur zal bij een garantiegeval na ontvangst van de gratis wisselstukken de vervangen onderdelen binnen een termijn van 14 kalenderdagen aan Thermelec bezorgen. Op deze wijze kan hij de eventuele facturatie van deze goederen voorkomen.

7.8           Indien in de handleiding van een apparaat garantievoorwaarden zouden vermeld zijn die niet voorkomen in de hierboven beschreven voorwaarden 1 t.e.m. 11 dan dienen deze als een aanvulling van dit document beschouwd te worden.

8          AANSPRAKELIJKHEID

8.1           Voor alle geschillen in verband met dit contract zijn alleen de Rechtbank van Koophandel te Gent en het Vredegerecht van Gent gemachtigd.

8.2           Door het doen van een bestelling, verklaart de koper zonder voorbehoud in te stemmen met bovengenoemde verkoops- en leveringsvoorwaarde.