Algemene gebruiksvoorwaarden voor de mobiele applicatie TUOXsmart

Deze mobiele applicatie (de “App”) wordt beschikbaar gesteld door Thermelec NV, een vennootschap op aandelen en geregistreerd in België met nummer 0416.577.188 en met geregistreerd adres op Dendermondesteenweg 258, 9070 Destelbergen (“Thermelec”, “ons”, “wij” of “onze”).

U, de gebruiker van de app,  bevestigt uw acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden van de app (“App-voorwaarden”). Als u niet akkoord gaat met deze App-voorwaarden, moet u de App onmiddellijk verwijderen en het gebruik ervan staken.

Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiebeleid, dat deel uitmaakt van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en onze overeenkomst met u. Klik hier voor meer informatie: https://thermelec.be/privacyverklaring-eu/

Algemene voorwaarden

App en gerelateerde voorwaarden

Afhankelijk van de versie van de Applicatie die u heeft gedownload, omvatten deze App-voorwaarden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Apple of Google Android (“Platformvoorwaarden”). Als er een conflict is tussen deze App-voorwaarden en de Platformvoorwaarden, prevaleren deze App-voorwaarden.

We kunnen deze App-voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze App-voorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele variaties die door ons zijn aangebracht. Als u deze app blijft gebruiken, wordt u geacht dergelijke variaties te hebben geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met dergelijke variaties, dient u de App niet te gebruiken.

Gebruik van de app

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de App te gebruiken.

Thermelec verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de App te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen op een Apple- of Android-apparaat (“Apparaat”) zoals toegestaan door de toepasselijke Platformvoorwaarden en in overeenstemming met deze App-voorwaarden (“Gebruikerslicentie”). Alle andere rechten in de App zijn voorbehouden aan Thermelec.

Wanneer u zich registreert om onze app te gebruiken, wordt u gevraagd een wachtwoord aan te maken. Om fraude te voorkomen, moet u dit wachtwoord vertrouwelijk houden en mag u het niet bekendmaken of met iemand delen. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u in te loggen op uw account en onmiddellijk een wachtwoordreset uit te voeren en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen met info@thermelec.be. 

U dient ervoor te zorgen dat de door u verstrekte gegevens bij registratie of op enig moment juist en volledig zijn. U moet ons ook onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de informatie die u bij de registratie hebt verstrekt door uw persoonlijke gegevens bij te werken, zodat we effectief met u kunnen communiceren. 

In het geval dat u deze App-voorwaarden schendt, hebben wij het recht om de Gebruikerslicentie onmiddellijk te beëindigen. 

U erkent dat uw overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider (“Mobiele provider”) van toepassing is op uw gebruik van de App. U erkent dat u mogelijk door de Mobiele Provider in rekening wordt gebracht voor datadiensten tijdens het gebruik van bepaalde functies van de App of eventuele kosten van derden en u aanvaardt de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten. Als u niet de rekeningbetaler bent voor het Apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de App, wordt aangenomen dat u toestemming heeft gekregen van de rekeningbetaler voor het gebruik van de App. 

U erkent dat wanneer u diensten gebruikt die worden geleverd door Apple of Google (of enige andere derde partij) in verband met uw gebruik van de App, u onderworpen bent aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Apple, Google (of de toepasselijke derde partij) en u dient ervoor te zorgen dat u dergelijke voorwaarden hebt gelezen.

Intellectueel eigendom

De naam en het logo van Thermelec, en andere Thermelec-handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de App worden gebruikt, zijn handelsmerken van Thermelec (“Thermelec-handelsmerken”). Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de App worden gebruikt, zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars (“Handelsmerken van derden”). De Thermelec-handelsmerken en handelsmerken van derden mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermelec of de betreffende handelsmerkhouder. De App en de inhoud in de App worden beschermd door copyright, handelsmerk, patent en ander intellectueel eigendom en eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Thermelec en zijn licentiegevers.

Verboden toepassingen

U stemt ermee in de App niet te gebruiken op een manier die:

  • onwettig, illegaal of ongeautoriseerd is;
  • lasterlijk is jegens een andere persoon;
  • obsceen of beledigend is;
  • bevordert discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • inbreuk maakt op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon;
  • waarschijnlijk een andere persoon lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of irriteert;
  • onze service waarschijnlijk op enigerlei wijze zal verstoren; of
  • bepleit, promoot of ondersteunt elke onwettige handeling zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op auteursrechten of computermisbruik.

Vrijwaring

U stemt ermee in Thermelec schadeloos te stellen voor elke schending van deze App-voorwaarden. Thermelec behoudt zich het recht voor om de verdediging en schikking te controleren van claims van derden waarvoor u Thermelec vrijwaart onder deze App-voorwaarden en u zult ons helpen bij het uitoefenen van dergelijke rechten.

Beloften

Thermelec levert de App op een ‘zoals het is’- en ‘zoals beschikbaar’-basis zonder enige expliciete of impliciete beloften of verklaringen. Thermelec geeft met name geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de app en de inhoud ervan of het vermogen van de app om te functioneren op een mobiel apparaat of IT-platform.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit Thermelec hierbij alle beloften uit, expliciet of impliciet, inclusief alle beloften dat de App geschikt is voor het beoogde doel, van bevredigende kwaliteit is, geen inbreuk maakt, vrij is van defecten, in staat is om te werken op een ononderbroken basis, dat het gebruik van de App door u in overeenstemming is met de wetgeving of dat alle informatie die u verzendt in verband met deze App succesvol, nauwkeurig of veilig zal worden verzonden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid van Thermelec

Niets in deze App-voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Thermelec uitsluiten of op enigerlei wijze beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor fraude of enige andere aansprakelijkheid voor zover deze niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zal Thermelec in geen geval aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot het gebruik van de App en/of aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van goodwill, gederfde winst of verlies, diefstal of corruptie van uw informatie, het onvermogen om de app te gebruiken, defect of storing van het apparaat.

Thermelec is niet aansprakelijk, zelfs niet als het op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door fouten, omissies, onderbrekingen, defecten, falen van prestaties, ongeoorloofd gebruik, vertraging in werking of transmissie, lijnstoring, computervirus , worm, Trojaans paard of andere schade.

In het geval dat toepasselijke wetgeving de uitsluiting van bepaalde beloften en/of de uitsluiting van aansprakelijkheid voor directe, indirecte, gevolg- of andere schade niet toestaat, zal in geen geval de aansprakelijkheid van Thermelec voortvloeiend uit of in verband met deze App-voorwaarden en uw gebruik van de app meer dan €50 kost.

Algemeen

Deze App-voorwaarden worden beheerst door de wetten van België en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België om elk geschil tussen hen op te lossen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze App-voorwaarden.

Als een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze App-voorwaarden door een rechtbank of bestuursorgaan van een bevoegde jurisdictie ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, voorwaarden en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.

Contact

Als u vragen heeft over onze app, kunt u ons een e-mail sturen info@thermelec.be